תקנון אתר

כללי –
א. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "כתבו לכם", המשמש בנוסף כחנות וירטואלית . מפעיל האתר ובעל הזכויות באתר, הינו דניאל שאול, שמשרדו הרשום הינו:
המפעיל מאשר גישה וביצוע פעולות באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”).
ב. הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יהיה להן משקל מכריע לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה ו/או בכל חלק אחר באתר, השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון ו/או באתר שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).
ג. אנא הקפד לקרוא בעיון וכן להתעדכן בתנאי השימוש בתקנון זה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין המפעיל לכל דבר ועניין.
ד. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את הוראות תקנון זה ואת תנאי השימוש באתר, מעת לעת.
ה. עצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כל המבצע פעולה באתר (לרבות פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר), מאשר ומצהיר בכך, כי הוא קרא בעיון תקנון זה; הבין את תנאיו; קיבלם על עצמו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו, במישרין או בעקיפין כלפי המפעיל ו/או כלפי מי מטעמו מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המפעיל (ככל שיבוצעו) על-פי תקנון זה ותנאי שימוש אלה. בכל מקרה, וגם אם לא קרא בפועל תקנון זה, מסכים בזאת כל משתמש כי תנאי תקנון זה יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.
ו. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, או ארגון, העושה שימוש כלשהו באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להן: (א) הוא כשיר לפי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) הוא בגיר שמלאו לו 18 שנים; (ג) הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי מוכר ותקף; (ד) הוא בעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה ברשת האינטרנט.
במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – הינך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוס החוקי שלך בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין בכדי לוודא שפעילות כאמור מתבצעת על-פי תנאי השימוש המוגדרים בתקנון זה.

2. אחריות, אבטחה ופרטיות –
א. המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין המפעילה אחראית לכל מידע אשר יועלה על-ידי משתמשים חיצוניים.
ב. המפעיל אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד שלישי, שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
ג. בכל מקרה לא ישא המפעיל באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט/ים הנרכש/ים וכן לא ישא בכל נזק שאינו ישיר ו/או שהינו תוצאתי.
ד. משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר לצורך שימוש באתר, עושה זאת על-פי שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה כלשהי על המפעיל.
ה. המפעיל מיישם באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המפעיל, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר כי המפעילה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. על-כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי המפעילה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כך.
ו. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, וכיוצ”ב, אירועים שאינם תלויים במפעיל ו/או מי מטעמו, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, לרבות גם אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
ז. מובהר, כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר, אינם נשמרים כלל במערכת המפעיל מאחר והמפעילה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.
ח. המפעיל ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על-מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בעניין המשתמש המוזן לאתר. המפעיל רשאי לשלוח למשתמש דיוורים אחרי שנתן הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה לרשימת התפוצה או בכל דרך אחרת.

3. מדיניות אספקת מוצרים –
המפעיל עושה כל שביכולתו לספק עבור המשתמש את המשלוח בהקדם האפשרי.
במידה והמוצרים שהמשתמש הזמין נמצאים ברשותו, הוא מוציא את החבילה תוך 5 ימי עסקים.
במידה ואחד מהמוצרים שהוזמן חסר במלאי, המפעיל יצור קשר עם המזמין לתיאום המשך הטיפול בהזמנה או לביטולה.
להלן אפשרויות משלוח:

איסוף עצמי-ללא תשלום.

משלוח בדואר רשום לכל הארץ בעלות של 15 ש"ח (יוצא מאיתנו תוך 3 ימי עסקים, ומשם עובר לרשות הדואר)
משלוח עד הבית בירושלים ובני ברק– 30 ש"ח
4. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים –
בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ולתקנות שהותקנו מכוחו, לא תאפשר החזרת מוצר שניתן להקלטה, לשעתוק או לשכפול.
המפעיל מאפשר החזרת מוצרים תוך קבלת החזר כספי בתנאים שיפורטו להלן:
המוצר הוחזר בתוך 14 ימים מיום קבלתו, ללא פגע ומבלי שנעשה בו שימוש, באריזתו המקורית שלא נפתחה וכן הוצגה הוכחה לרכישתו (חשבונית, קבלה, או הוכחה אחרת לעצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי תשלום).
בעת ביטול העסקה על ידי הלקוח, המוצר יוחזר אלינו על חשבון הלקוח, ובניכוי של דמי ביטול שלא יעלה על 5% ולכל היותר 100 ₪, ובתוספת דמי עמלת חברת האשראי, אם ונגבתה מהמפעילה
בעת ביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר שסופק לבין המוצר שהוזמן, כספו של הלקוח יושב לו תוך 7 ימים מיום החזרת המוצר אלינו באותו אופן בו בוצע התשלום, ולא יגבו דמי ביטול מהלקוח. המוצר יוחזר אלינו בדרך שנבחר ועל חשבוננו.
לקוח שציין כתובת מגורים שגויה או לא מדויקת ולכן המשלוח הוחזר אלינו על-ידי דואר ישראל יחויב בדמי משלוח בעת ביצוע המשלוח שנית. כמו כן לקוח שלא אסף את המשלוח והוא הוחזר אל המפעיל על-ידי דואר ישראל יחויב בדמי משלוח בעת ביצוע המשלוח שנית.
אין החזרה/החלפה על בפריט בהזמנה אישית!
במקרה של מכירות מיוחדות ומבצעים, מדיניות החלפת מוצרים תהיה בהתאם לתקנון המכירה המיוחדת או המבצע המצוי אצל המפעילה.

נשמח לעמוד לשירותך.

דילוג לתוכן